OBJECTIUS A CICLE SUPERIOR

OBJECTIUS MÚSICA I DANSA CICLE SUPERIOR


EXPLORAR I PERCEBRE

 1. Experimentació de les possibilitats sonores que poden suggerir la utilització de les TIC, la interacció de diferents mitjans i llenguatges artístics, les famílies i les agrupacions instrumentals.
 2. Recerca de les possibilitats corporals comunicatives per a una millor relació entre les persones. Recerca d'imatges que ens ofereixin tot tipus de moviment: anàlisi i interpretació corporal.
 3. Utilització dels mitjans de comunicació i d'internet per obtenir informació sobre audicions, concerts, espectacles musicals, estils musicals i coreografies.
 4. Valoració de l'ús de la música en els mitjans de comunicació i en produccions audiovisuals.
 5. Reconeixement de la relació de les expressions musicals i les danses amb les idees, les emocions i les realitats socials.
 6. Apreciació de la influència de l'experiència cultural de l'entorn en la comprensió, interpretació i creació musical i escènica.
 7. Comprensió i comunicació de les maneres de viure, de les ideologies i de les concepcions a través del so i del cos.
 8. Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de la música de la dansa en la promoció de noves expectatives propòsits pel que fa als valors i les concepcions ideològiques.
 9. Incorporació progressiva de la grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures. Incorporació i utilització progressiva de la terminologia que s'empra en la pràctica i vivència de la dansa.
 10. Exploració de diverses estructures de simultaneïtat en produccions musicals i artístiques de complexitat creixent.
 11. Interès i recerca d'informació sobre compositors, intèrprets, festivals de música i manifestacions musicals en general, i la dansa: diferents formes de viure-la i entendre-la.
 12. Apreciació i reconeixement de diferents qualitats del so, de petites formes musicals, d'instruments i formacions instrumentals i vocals en peces musicals.
 13. Reconeixement i escriptura de ritmes i melodies, emprant la grafia musical convencional, utilització corporal i verbal de la terminologia bàsica de dansa que representi les necessitats més properes a nosaltres.
 14. Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la constància s'arriba a la satisfacció en la comprensió, la interpretació i creació artística.


INTERPRETAR I CREAR


 1. Identificació i aplicació de les possibilitats de comunicació que poden suggerir la utilització del cos, de sons, de músiques, d'instruments, de mitjans audiovisuals i de les TIC per comunicar de forma sonora i corporal coneixements, pensaments, emocions i experiències.
 2. Interpretació, improvisació i creació de cançons, danses i jocs motrius, desenvolupant la tècnica vocal, la dicció, l'afinació, les tècniques instrumentals i corporals i la coordinació tan individual com col·lectiva. Pràctica de tècniques bàsiques de moviment i utilització d'estructures sonores en la improvisació i composició coreogràfiques.
 3. Experimentació de sincronitzacions de música i moviment.
 4. Creació de missatges sonors i corporals a partir de la combinació de diversos mitjans i tecnologies de la comunicació, incorporant la terminologia corresponent; creació de música, cançons i danses a partir dels elements apresos.
 5. Recerca, utilització i valoració de cançons, interpretacions i danses de l'entorn. Participació en esdeveniments col·lectius (amb música i danses) de la comunitat (escola, poble).
 6. Elaboració de produccions a partir de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i es emocions, tot preveient els recursos necessaris i avançant amb confiança i amb satisfacció en el procés de producció.
 7. Assumir responsabilitats  i afavorir la dinàmica de treball cooperatiu, establint moments de revisió, respectant les aportacions dels altres i resolent les discrepàncies amb arguments.
 8. Incorporació i utilització progressiva de les terminologies pròpies dels llenguatges artístics: grafia convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures, terminologia musical i terminologia pròpia de la pràctica i vivència de la dansa.
 9. Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i dels altres i les manifestacions artístiques i culturals del nostre entorn.
 10. Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de produccions artístiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada